Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Python: Chương trình đệ quy tính giải bài toán n!

Để tính giá trị của n! (n giai thừa), ta có thể sử dụng đệ quy như sau: def giaiThua(n):     if n == 0:         return 1     else:         r...

Python: 5 ví dụ về xử lý mảng dữ liệu trong python

1. Tính tổng của một mảng số nguyên:  # Khởi tạo một mảng số nguyên arr = [1, 2, 3, 4, 5] # Khởi tạo một biến để lưu tổng total = 0 # Duyệt ...

Python: Các bước thực hiện một chương trình trò chơi bằng thư viện pygame

 Bước 1: Cài đặt pygame Trước tiên, bạn sẽ cần phải cài đặt pygame trên máy tính của mình. Để làm điều này, bạn có thể tìm kiếm "pygame...

Python: Game đoán số

Đây là game đoán số: print("Chào mừng bạn đến với Game đoán số của tôi!") # Khởi tạo biến  import random gia_tri_ngau_nhien = rand...

Python: 05 ví dụ về sử dụng vòng lặp while trong python

  1. Tạo vòng lặp while để in ra tất cả các số lẻ trong khoảng từ 0 đến 10: x = 0 while x <= 10:     if x % 2 != 0:         print(x)     ...

Python: 05 ví dụ về sử dụng vòng lặp for trong python

1. Duyệt qua tất cả các phần tử của một list: list = [1,2,3,4,5] for x in list:   print(x) 2. Sử dụng vòng lặp for để tính tổng của list: li...

Python: 05 ví dụ về thiết kế giao diện python sử dụng thư viên tkinter

 1. Sử dụng thư viện tkinter để tạo ra một cửa sổ chính có thể hiển thị thông tin: from tkinter import * root = Tk() root.title("My Fir...

Học sinh lớp 11 không phải học Pascal nữa, chuyển sang Python, C++

Theo một hướng dẫn điều chỉnh dạy học môn Tin học vừa được Bộ Giáo dục ban hành, học sinh lớp 11 sẽ không phải học ngôn ngữ lập trình Pascal...