Học sinh lớp 11 không phải học Pascal nữa, chuyển sang Python, C++

  Theo một hướng dẫn điều chỉnh dạy học môn Tin học vừa được Bộ Giáo dục ban hành, học sinh lớp 11 sẽ không phải học  ngôn ngữ lập trình  Pa...