Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Python: 5 ví dụ về xử lý mảng dữ liệu trong python

1. Tính tổng của một mảng số nguyên:  # Khởi tạo một mảng số nguyên arr = [1, 2, 3, 4, 5] # Khởi tạo một biến để lưu tổng total = 0 # Duyệt ...

Python: Các bước thực hiện một chương trình trò chơi bằng thư viện pygame

 Bước 1: Cài đặt pygame Trước tiên, bạn sẽ cần phải cài đặt pygame trên máy tính của mình. Để làm điều này, bạn có thể tìm kiếm "pygame...

Python: Game đoán số

Đây là game đoán số: print("Chào mừng bạn đến với Game đoán số của tôi!") # Khởi tạo biến  import random gia_tri_ngau_nhien = rand...

Python: 05 ví dụ về sử dụng vòng lặp while trong python

  1. Tạo vòng lặp while để in ra tất cả các số lẻ trong khoảng từ 0 đến 10: x = 0 while x <= 10:     if x % 2 != 0:         print(x)     ...

Python: 05 ví dụ về sử dụng vòng lặp for trong python

1. Duyệt qua tất cả các phần tử của một list: list = [1,2,3,4,5] for x in list:   print(x) 2. Sử dụng vòng lặp for để tính tổng của list: li...

Python: 05 ví dụ về thiết kế giao diện python sử dụng thư viên tkinter

 1. Sử dụng thư viện tkinter để tạo ra một cửa sổ chính có thể hiển thị thông tin: from tkinter import * root = Tk() root.title("My Fir...