Tìm kiếm trang này

Python: 05 ví dụ về xử lý mảng dữ liệu trong python

1. Tính tổng của một mảng số nguyên:  # Khởi tạo một mảng số nguyên arr = [1, 2, 3, 4, 5] # Khởi tạo một biến để lưu tổng total = 0 # Duyệt ...

Tiếng anh: Viết 10 câu hỏi tiếng anh ở thì quá khứ đơn giản kèm câu trả lời

1. Did you go to school last week? - Yes, I did.  Tuần trước bạn có đi đến trường không? - Vâng, tôi đã đến. 2. Did you speak to your teache...

Python: Các bước thực hiện một chương trình trò chơi bằng thư viện pygame

 Bước 1: Cài đặt pygame Trước tiên, bạn sẽ cần phải cài đặt pygame trên máy tính của mình. Để làm điều này, bạn có thể tìm kiếm "pygame...

Python: Game đoán số

Đây là game đoán số: print("Chào mừng bạn đến với Game đoán số của tôi!") # Khởi tạo biến  import random gia_tri_ngau_nhien = rand...

Python: 05 ví dụ về sử dụng vòng lặp while trong python

  1. Tạo vòng lặp while để in ra tất cả các số lẻ trong khoảng từ 0 đến 10: x = 0 while x <= 10:     if x % 2 != 0:         print(x)     ...

Python: 05 ví dụ về sử dụng vòng lặp for trong python

1. Duyệt qua tất cả các phần tử của một list: list = [1,2,3,4,5] for x in list:   print(x) 2. Sử dụng vòng lặp for để tính tổng của list: li...

Python: 05 ví dụ về thiết kế giao diện python sử dụng thư viên tkinter

 1. Sử dụng thư viện tkinter để tạo ra một cửa sổ chính có thể hiển thị thông tin: from tkinter import * root = Tk() root.title("My Fir...

Mạng máy tính-Lợi ích thực tiễn của mạng

  Tiết kiệm được tài nguyên phần cứng Khi các máy tính của một phòng ban được nối mạng với nhau thì chúng ta có thể chia sẻ những thiết bị n...