Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Python: Chương trình đệ quy tính giải bài toán n!

Để tính giá trị của n! (n giai thừa), ta có thể sử dụng đệ quy như sau:

def giaiThua(n):

    if n == 0:

        return 1

    else:

        return n * giaiThua(n-1)


Giải thích:

- Nếu n = 0, giá trị n! là 1.

- Nếu n khác 0, ta sẽ gọi hàm giaiThua(n-1) để tính giá trị (n-1)!, sau đó nhân kết quả đó với n để tính giá trị của n!.


Ví dụ:

>>> giaiThua(5)

120

>>> giaiThua(0)

1