Tìm kiếm trang này

Python: 05 ví dụ về sử dụng vòng lặp for trong python

1. Duyệt qua tất cả các phần tử của một list:

list = [1,2,3,4,5]

for x in list:

  print(x)


2. Sử dụng vòng lặp for để tính tổng của list:

list = [2,4,6,8,10]

total = 0

for x in list:

      total += x

print(total)


3. In ra các số chẵn từ 0 đến 10:

for x in range(0,11):

      if x % 2 == 0:

print(x)


4. In ra tổng của tất cả các số từ 0 đến 10:

total = 0

for x in range(0,11):

  total += x

print(total)


5. In ra tổng của tất cả các số lẻ từ 1 đến 10:

total = 0

for x in range(1,11):

  if x % 2 != 0:

    total += x

print(total)