Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Python: 05 ví dụ về sử dụng vòng lặp while trong python

 1. Tạo vòng lặp while để in ra tất cả các số lẻ trong khoảng từ 0 đến 10:

x = 0

while x <= 10:

    if x % 2 != 0:

        print(x)

    x += 1


2. Tạo vòng lặp while để in ra tất cả các chữ cái trong một chuỗi:

my_string = 'Hello World!'

i = 0

while i < len(my_string):

    print(my_string[i])

    i += 1

3. Tạo vòng lặp while để tính tổng của n số liên tiếp:

n = int(input("Enter n: "))

i = 1

total = 0

while i <= n:

    total += i

    i += 1

print("The sum of the first", n, "numbers is", total)


4. Tạo vòng lặp while để in ra các bản ghi trong cơ sở dữ liệu:

sql = "SELECT * FROM posts"

cur.execute(sql)

results = cur.fetchall()


while results:

    for row in results:

        print(row)

    results = cur.fetchone()

5. Tạo vòng lặp while để kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không:

num = int(input("Enter a number: "))

i = 2

is_prime = True

while i < num:

    if num % i == 0:

        is_prime = False

        break

    i += 1

if is_prime:

    print(num, "is a prime number")

else:

    print(num, "is not a prime number")