Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Python: Game đoán số

Đây là game đoán số:

print("Chào mừng bạn đến với Game đoán số của tôi!")


# Khởi tạo biến 

import random

gia_tri_ngau_nhien = random.randint(1, 10)

sai_so_cho_phep = 3


# Main

while sai_so_cho_phep > 0:

    doan_so = int(input("Hãy đoán một con số từ 1 đến 10: "))

    sai_so_cho_phep -= 1


    # Đoán số

    if doan_so == gia_tri_ngau_nhien:

        print("Chúc mừng bạn đã đoán đúng số!")

        break

    else:

        print("Số bạn đoán không đúng, hãy thử lại!")

        if sai_so_cho_phep == 0:

            print("Bạn đã hết số lần đoán!")

            print("Số bạn cần đoán là: ", gia_tri_ngau_nhien)