Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Python: 05 ví dụ về thiết kế giao diện python sử dụng thư viên tkinter

 1. Sử dụng thư viện tkinter để tạo ra một cửa sổ chính có thể hiển thị thông tin:


from tkinter import *

root = Tk()

root.title("My First GUI")

root.mainloop()


2. Sử dụng thư viện tkinter để tạo một nút nhấn:

from tkinter import *

root = Tk()

def button_click():

    my_label = Label(root, text="You clicked the button!")

    my_label.pack()

my_button = Button(root, text="Click me!", command=button_click)

my_button.pack()

root.mainloop()


3. Sử dụng thư viện tkinter để tạo một hình ảnh:

from tkinter import *

root = Tk()

my_image = PhotoImage(file="my_image.png")

my_label = Label(image=my_image)

my_label.pack()

root.mainloop()


4. Sử dụng thư viện tkinter để tạo một thanh trượt (slider):

from tkinter import *

root = Tk()

def slider_changed(value):

    my_label = Label(root, text=value)

    my_label.pack()

my_slider = Scale(root, from_=0, to=100, orient=HORIZONTAL, command=slider_changed)

my_slider.pack()

root.mainloop()


5. Sử dụng thư viện tkinter để tạo một hộp thoại thoát:

from tkinter import *

import tkinter.messagebox as messagebox

root = Tk()

def quit_dialog():

    if messagebox.askokcancel("Quit", "Do you want to quit?"):

        root.destroy()

quit_button = Button(root, text="Quit", command=quit_dialog)

quit_button.pack()

root.mainloop()