|CVR,LIVE| Mưa nhiệt đới

 
Hình ảnh bên dưới được trực tiếp từ một camera an ninh.