|CVR,LIVE| Mưa nhiệt đới

  Hình ảnh bên dưới được trực tiếp từ một camera an ninh.