Tìm kiếm trang này

~ Tranh cãi: Công nghệ thông tin làm gia tăng số người thất nghiệp


# Công nghệ thông tin, trong đó máy tính chủ yếu dùng để xử lý thông tin.
# Hiện nay nhiều thiết bị thông minh ra đời cho phép kết nối với máy tính tạo nên hệ thống đầy đủ, máy tính ra lệnh điều khiển thiết bị thực hiện nhiều hơn.
# Dự báo số lao động thất nghiệp tăng tỷ lệ thuận với sự phát triển của công nghệ thông tin.
[Information technology increases the number of unemployed]