Tìm kiếm trang này

~ Tranh cãi: Công nghệ thông tin làm gia tăng số người thất nghiệp

# Công nghệ thông tin, trong đó máy tính chủ yếu dùng để xử lý thông tin. # Hiện nay nhiều thiết bị thông minh ra đời cho phép kết nối với m...