Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

~ Tranh cãi: Bỏ hoàn toàn chữ viết tay

# Bút/viết mực, bút bi,... là phương tiện để biểu diễn thông tin.
# Máy tính và công cụ soạn thảo đang thay thế chữ viết truyền thống.
# Hơn 80% soạn thảo văn bản hiện nay thực hiện bằng máy tính.
Liệu có khã năng:  Bỏ hoàn toàn chữ viết tay