Tìm kiếm trang này

~ Tranh cãi: Học 5 lớp tiểu học trong 1 năm

# Bộ não và phát triển bộ não liên quan đến học tập # Trẻ em với bộ não phát triển chưa hoàn chỉnh sẽ khó khăn hơn trong nhận thức. # Khi bạ...

~ Tranh cãi: Bỏ hoàn toàn chữ viết tay

# Bút/viết mực, bút bi,... là phương tiện để biểu diễn thông tin. # Máy tính và công cụ soạn thảo đang thay thế chữ viết truyền thống. # Hơn...