Tìm kiếm trang này

Âm lịch

[Video] Điều khiển thiết bị bằng sóng Radar với dự án Project Soli

൹. Hoạt động của bàn tay chính là dữ liệu để điều khiển, mục đích của dự án là sử dụng các chuyển động 3D của bàn tay để điều khiển thiết bị...