Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

|Nhận định| Cuộc cách mạng về năng lượng tiếp theo là gì?

Pin lưu trữ có đặc điểm nổi trội hơn cả Pin Lithium hiện nay được nhận định sẽ có tác động mạnh mẽ vào những thứ hiện có như điện thoại, lưu trữ điện mặt trời, điện gió, thiết bị vũ trụ, xe điện...