Lương cao nhất và thấp nhất trong chính quyền Donal Trump

Tiến sĩ Fauci là nhân viên liên bang được trả lương cao nhất với hơn $ 417,000 vào năm ngoái

Nhân viên liên bang được trả lương thấp nhất là cựu TT Donald J. Trump.

Thực tế Donal J. Trump được trả 400,000$ và ông đã chuyển quyên góp lương vào việc khác. Nhưng vẫn thấp hơn lương của tiến sĩ Fauci.
[en]

Dr. Fauci is the highest-paid federal employee with more than $ 417,000 last year

 The lowest-paid federal employee is former President Donald J. Trump.

 In fact, Donal J. Trump was paid $ 400,000 and he turned his donation on to something else.  But still lower than Dr. Fauci's salary.