Quan điểm hạnh phúc của hai nhà triết học lớn.

Nhà triết học Heraclitus nói:

"Nếu thỏa mãn vật chất là hạnh phúc thì ta có thể xem con bò là hạnh phúc..."

Karl Marx:

"Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất..."
"Chỉ có cầm thú mới quay mặt trước nỗi đau của đồng loại, mà chăm lo cho hạnh phúc riêng của mình..."