Quan điểm hạnh phúc của hai nhà triết học lớn.

Nhà triết học  Heraclitus  nói: "Nếu thỏa mãn vật chất là hạnh phúc thì ta có thể xem con bò là hạnh phúc..." Karl Marx : "Ng...