Cách tính toán để đầu tư hệ thống điện mặt trời

#Cách tính đầu tư điện mặt trời, qua ví dụ sau:
-Gia đình bạn mỗi tháng: 400 chữ điện (400 KW)
-Lấy 400KW: 135 = 2.96 KWP.
#Cần đầu tư hệ thống khoảng 3,45KWP (Tương đương 10 tấm pin mặt trời)
Giải thích:
-Hệ thống 1KWP bình quân mỗi ngày tạo ra được 4.5 KW.
-Hệ thống 3,45KWP mỗi ngày tạo ra được  3,45 x 4.5KW =15.525KW. Mỗi tháng tạo ra được 15.525 x 30 = 465.75 KW.
-Xài 400KW mà vẫn còn dư 65,75KW bán cho ông EVN.

#Chi phí đầu tư hệ thống ban đầu tạm tính: 71,900,000₫

Bao nhiêu năm thu hồi vốn:

- Giá điện tháng 4/2019: 2,441đ.

- Số tiền quy đổi do hệ thống sinh ra: (12 tháng) x (465.75 KW/tháng) x (2,441đ) = 13,642,749đ. (Giá trị bằng tiền mỗi năm)

- Số năm = (Tổng chi phí đầu tư): (Giá trị bằng tiền mỗi năm) = 71,000,000 đ: 13,642,749đ = 5.2 năm.  (5 năm 2 tháng).

6 năm dùng điện miễn phí và 13 năm dùng điện với hiệu suất 83%

- Chế độ bảo hành phổ biến: - Sản phẩm được bảo hành: 12 năm và bảo hành sau 25 năm sử dụng hiệu suất vẫn còn > 83%.

- Giá trị tạo ra được sử dụng miễn phí:  6 năm x 13,642,749đ/ 1năm + (13 năm x 13,642,749đ/1 năm  x 0.83)= 81,856,494đ + 147,205,262đ = 229,061,756 đ


Điện mặt trời hòa lưới

-Không lo vướng hành lang pháp lý:  Theo văn bản số 1532/EVN-KD của EVN với giá mua điện hiện tại 2.134 VNĐ

-Khi lượng điện tạo ra không được sử dụng thì lượng điện sẽ được hòa vào lưới Quốc gia;  Công suất tiêu thụ lớn hơn lượng điện do mặt trời sinh ra, thì mua điện bằng phần còn thiếu để bù vào sử dụng; Vào ban đêm thì mua vào sử dụng.

-Công tơ hai chiều đếm lượng điện bán và mua được EVN lắp đặt miễn phí để đo đếm lượng điện.

(Bài viết liên quan trước đây http://bit.ly/2Xw6au0)

Related Posts
Disqus Comments