Cách tính toán để đầu tư hệ thống điện mặt trời

# Cách tính đầu tư điện mặt trời
Qua ví dụ sau:
-Gia đình bạn mỗi tháng: 400 kWh (400 chữ)
-Tính công suất dãy tấm Pin là: 400kWh: 135kWh = 2.96 KWP (~3KWP)
(135kWh là số chữ điện mặt trời tạo ra trong 1 tháng tương ứng với hệ thống điện mặt trời có công suất 1KWP)

#Cần đầu tư hệ thống khoảng 3KWP, tương đương 8 tấm pin mặt trời với mỗi tấm có công suất 370wp.
Giải thích:
-Hệ thống 1KWP bình quân mỗi ngày trong năm tạo ra được 4.5 kWh.
-Hệ thống 3KWP mỗi ngày tạo ra được 3 x 4.5 kWh =13.5 kWp

-Một tháng tạo ra được 13.5kWp x 30 ngày = 405kWp (chữ).
#Chi phí đầu tư hệ thống ban đầu: cho hệ thống có công suất đỉnh 3KWP là:  61,500,000₫. (tạm tính, tùy thuộc vào thương hiệu thiết bị)
#Bao nhiêu năm thu hồi vốn:
- Giá điện trung bình cho 400KW, trong tháng 4/2019 là 2,441đ.
- Số tiền quy đổi do hệ thống sinh ra mỗi năm: (12 tháng) x (405 kWh/tháng) x (2,441đ) = 11,863,260đ.
- Số năm thu hồi vốn = (Tổng chi phí đầu tư): (Giá trị bằng tiền mỗi năm) = 61,000,000 đ: 11,863,260đ = 5.1 năm.
Sau 5 năm hoàn vốn đâu tư, thời gian dùng năng lượng miễn phí hơn 15 năm với hiệu suất hệ thống còn lại > 83%


#Điện mặt trời hòa lưới
-Không lo vướng hành lang pháp lý: Theo văn bản số 1532/EVN-KD của EVN với giá mua điện hiện tại 2.134 VNĐ (hiện nay đã có văn bản mới thay thế)
-Khi lượng điện tạo ra không sử dụng thì lượng điện dư thừa sẽ được hòa vào lưới Quốc gia;
-Khi công suất tiêu thụ lớn hơn lượng điện do hệ thống điện mặt trời sinh ra, thì mua điện bằng phần còn thiếu để bù vào sử dụng;
-Công tơ hai chiều đếm lượng điện bán và mua được EVN lắp đặt miễn phí để đo đếm lượng điện.
-Ban ngày bán ra, ban đêm mua vào; mùa hè bù mùa đông.
[Nếu thấy có ích like giúp nhé]

(Bài viết liên quan trước đây http://bit.ly/2Xw6au0)

Related Posts

No comments: