Cách tính toán để đầu tư hệ thống điện mặt trời

#Cách tính đầu tư điện mặt trời, qua ví dụ sau:
-Gia đình bạn mỗi tháng: 400 chữ điện (400 KW)
-Lấy 400KW: 135 = 2.96 KWP.

(135 là số chữ điện mặt trời tạo ra trong 1 tháng tương ứng với hệ thống điện mặt trời có công suất 1KWP)
#Cần đầu tư hệ thống khoảng 3,45KWP, tương đương 10 tấm pin mặt trời với mỗi tấm có công suất 345W

Giải thích:
-Hệ thống 1KWP bình quân mỗi ngày trong năm tạo ra được 4.5 KW.
-Hệ thống 3,45KWP mỗi ngày tạo ra được  3,45 x 4.5KW =15.525KW, mỗi tháng tạo ra được 15.525w x 30 ngày = 465.75 KW.
-Xài 400KW mà vẫn còn dư 65,75KW bán cho ông EVN.

#Chi phí đầu tư hệ thống ban đầu tạm tính: tầm vừa 71,900,000₫.

Bao nhiêu năm thu hồi vốn:

- Giá điện trung bình cho 400KW, trong tháng 4/2019 là 2,441đ.

- Số tiền quy đổi do hệ thống sinh ra: (12 tháng) x (465.75 KW/tháng) x (2,441đ) = 13,642,749đ. (Giá trị bằng tiền mỗi năm)

- Số năm thu hồi vốn = (Tổng chi phí đầu tư): (Giá trị bằng tiền mỗi năm) = 71,000,000 đ: 13,642,749đ = 5.2 năm.

19 năm dùng điện miễn phí: 6 năm dùng điện miễn phí với hiệu suất 100% và 13 năm dùng điện miễn phí với hiệu suất lớn hơn 83%

- Chế độ bảo hành phổ biến: - Sản phẩm được bảo hành: 12 năm và bảo hành sau 25 năm sử dụng hiệu suất vẫn còn > 83%.

- Giá trị tạo ra được sử dụng miễn phí:  6 năm x 13,642,749đ/ 1năm + (13 năm x 13,642,749đ/1 năm  x 83%)= 81,856,494đ + 147,205,262đ = 229,061,756 đ


Điện mặt trời hòa lưới

-Không lo vướng hành lang pháp lý:  Theo văn bản số 1532/EVN-KD của EVN với giá mua điện hiện tại 2.134 VNĐ

-Khi lượng điện tạo ra không được sử dụng thì lượng điện sẽ được hòa vào lưới Quốc gia;

-Khi công suất tiêu thụ lớn hơn lượng điện do hệ thống điện mặt trời sinh ra, thì mua điện bằng phần còn thiếu để bù vào sử dụng;

-Khi  công suất hệ thống điện mặt trời tạo ra lớn hơn tiêu thụ, điện được đẩy ra lưới bán cho EVN, vào ban đêm thì mua vào sử dụng.

-Công tơ hai chiều đếm lượng điện bán và mua được EVN lắp đặt miễn phí để đo đếm lượng điện.

-Ban ngày bán ra, ban đêm mua vào; mùa hè bù mùa đông.

[Nếu thấy có ích like giúp nhé]

(Bài viết liên quan trước đây http://bit.ly/2Xw6au0)

Related Posts
Disqus Comments