Tìm kiếm trang này

|Microsoft| Xây nhà trên cây cho nhân viên làm việc.

൩. Không gian làm việc quan trọng không kém các quy tắc và lương bổng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức sáng tạo của mỗi nhân viên, vì vậy Microsoft đã tạo ra không gian làm việc mới mẽ bằng cách xây dựng một ngôi nhà trên cây.

൩. Bạn xem qua 03 ảnh và 01 video bên dưới để thấy sự sáng tạo của họ.


Nhìn từ bên ngoài


Xem video