Tìm kiếm trang này

[Bảo mật] Thông tin bị lấy từ ứng dụng đăng nhập ủy quyền.

# Cùng lúc sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng trình duyệt.
# Một số trang cho phép bạn đăng nhập ủy quyền bằng các tài khoản như facebook, google plus, twitter,…

(Minh họa cấp quyền giữa dịch vụ twitter và showyou)

# Một số trang lại âm thầm thu thập thông tin từ mạng xã hội mà không cần biết người sử dụng có đồng ý hay không, [auto click vào nút Ủy quyền ứng dụng]
# Mục đích của việc thu thập này hoàn toàn khác nhau: đơn giản là tạo tài khoản dịch vụ, thu thập email, số điện thoại để làm quảng cáo, phân tích thông tin liên quan để hack mật khẩu dịch vụ,...