[Bảo mật] Thông tin bị lấy từ ứng dụng đăng nhập ủy quyền.

# Cùng lúc sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng trình duyệt.
# Một số trang cho phép bạn đăng nhập ủy quyền bằng các tài khoản như facebook, google plus, twitter,…

(Minh họa cấp quyền giữa dịch vụ twitter và showyou)

# Một số trang lại âm thầm thu thập thông tin từ mạng xã hội mà không cần biết người sử dụng có đồng ý hay không, [auto click vào nút Ủy quyền ứng dụng]
# Mục đích của việc thu thập này hoàn toàn khác nhau: đơn giản là tạo tài khoản dịch vụ, thu thập email, số điện thoại để làm quảng cáo, phân tích thông tin liên quan để hack mật khẩu dịch vụ,...

Related Posts

No comments: