Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

[` Chơi] Hextris - tương tác

# Dùng phím mũi tên để quay, tính điểm khi 3 thanh cùng màu tiếp giáp nhau: chồng lên nhau hoặc nối với nhau
Mã nguồn mở dành cho developer http://goo.gl/UqiwEr
Có thể chuyển sang giao diện thiết bị cầm tay [chọn]