Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Tương lai phát triển web theo kiểu THÊM VÀO.

Một nền tảng được lựa chọn để tạo ra một trang web cơ bản (như wordpress, blogger, wix,...). Với nền tảng này ta được một trang web cơ bản nhất được tạo ra (gọi là base web - bw).

Các tiện ích trên website được cung cấp bởi bên thứ 3.
Chợ cung cấp các tiện ích ra đời và tương thích với các nhà cung cấp dịch vụ nền tảng.

Khi bạn muốn nâng cấp web, chỉ cần chọn tính năng trên chợ tiện ích web (tạm gọi là : uwm).

Công việc của lập trình viên tương lai cũng khác đi, họ sẽ tạo ra các tiện ích và đưa lên chợ để mua bán, cũng có thể là miễn phí.

Chủ sở hữu web đồng thời cũng là nhà thiết kế nhờ tính dễ dàng của nền tảng.

"Sáng tạo đơn giản là kết nối mọi thứ lại với nhau"