Tìm kiếm trang này

Giảm thiểu đầu tư công bằng cách phân nhóm ứng dụng IT

  • Hầu như trong các đơn vị hành chính công có khối công việc tương tự nhau.
  • Mỗi đơn vị đề xuất một phần mềm giống nhau cho các nhà phát triển khác nhau.
  • Phát triển một lần nhưng triển khai nhiều lần đó chính là yếu tố tiết kiệm.
  • Nền tảng điện toán đám mây cho phép dễ dàng làm điều đó.

"Phân nhóm ứng dụng công nghệ thông tin trong đơn vị công và triển khai chúng trên nền tảng điện toán đám mây"