Tìm kiếm trang này

Tập tin văn bản cũng có thể phân phối quảng cáo.

#Bạn có một tài liệu hay và nhiều người tải về, gửi qua email, mạng xã hội...
#Bạn không có trang web, blog, ứng dụng.
#Đến lúc các tập tin như MSWord, Pdf, OpenOffice.. cũng có thể nhúng mã quảng cáo.
#Một tài liệu có giá trị và chủ nhân nó được đền đáp là điều hoàn toàn hợp lý.
#Các nhà quảng cáo bắt đầu vào cuộc cho quảng cáo trên tập tin nội dung.