Tìm kiếm trang này

Từ truy vấn dữ liệu đến truy vấn chương trình

  • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ truy vấn (sql) đã chứng minh được sức mạnh.
  • Giao diện của chương trình thiết kế ngày càng khác. Siêu dữ liệu XML được dùng để thiết kế giao diện phần mềm cho điện thoại thông minh (Android, iOS hoặc Windows 8,...).
  • Một ngôn ngữ lập trình truy vấn sẽ có thể ra đời. Ngôn ngữ lập trình được xây dựng từ các đối tượng (gọi là tế bào lập trình) và những câu lệnh truy vấn (tương tự như SQL Xem lệnh SQL) sẽ tạo nên một phần mềm.
  • Lệnh tạo form; lệnh tạo các toolbox: buttom, combobox, label,...