Điện toán đám mây có bảo mật dữ liệu không

  • Nhiều người đang ghi ngại về tính bảo mật và an toàn thông tin trên nền tảng điện toán đám mây (CC - Cloud Computing)
  • Dữ liệu được bảo vệ bằng khóa: có thể là mật khẩu, chữ ký số,....
  • Xác suất bao nhiêu cho một người chọn đúng khóa, mất bao nhiêu thời gian để một siêu máy tính tìm ra khóa. Đó chính là bảo mật. 
  • Internet là không biên giới, nếu muốn bảo mật theo cách thông thường thì hãy bỏ chúng vào tủ và khóa chúng lại.

Related Posts

No comments: