Tìm kiếm trang này

Đã đến lúc cung cấp đồng tiền tiện tử trên Facebook

  •  Cộng đồng thành viên rộng lớn, tương tác và xác định mục tiêu dễ dàng đó là lợi thế của mạng xã hội.
  •  Mua bán trực tuyến cũng phát triển những năm gần đây và cách người ta chọn Facebook(FB) làm kênh liên lạc bán hàng cũng nói lên độ hấp dẫn của mạng này.
  •  Một mạng xã hội có trao đổi mua bán, tại sao lại không có vật ngang giá để trao đổi hàng hóa. Cần có đồng tiền điện tử của FB, đồng tiến đó được gọi là FBM