|Phân tích|Video Balun thiết bị chuyển tín hiệu không cân bằng unbalance sang tín hiệu cân bằng balance và ngược lại.

൹.  Trong khi triển khai hệ thống truyền dẫn tín hiệu hình ảnh chúng ta bắt gặp thiết bị có tên Video Balun. Video Balun được sử dụng để loạ...