Vệ tinh của Việt Nam phóng vào tháng 10 làm nhiệm vụ gì?

Vệ tinh NanoDragon do Việt Nam chế tạo là một trong số 38 nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ vũ trụ vào đời sống, giai đoạn 2016-2020. T...