Tìm kiếm trang này

Âm lịch

Nhân bản ứng dụng và phân bố qua mạng Internet

ID: Nhân bản ứng dụng và dữ liệu của ứng dụng trên máy chủ (Máy dịch vụ) và phân phối ứng dụng đó qua internet. (Kiểu như VPS - máy chủ ảo v...