Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Thất nghiệp quá nhiều, Trung Quốc gửi 300.000 lao động trẻ về quê...chăn bò

Trung Quốc hiện đang có khoảng 11 triệu lao động trẻ thất nghiệp sống vật vờ tại các thành phố. Con số này sẽ còn tăng thêm khi 11,6 triệu s...