Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Mạng máy tính-Lợi ích thực tiễn của mạng

  Tiết kiệm được tài nguyên phần cứng Khi các máy tính của một phòng ban được nối mạng với nhau thì chúng ta có thể chia sẻ những thiết bị n...

Mạng máy tính-Mô hình ứng dụng mạng

  Mô hình ứng dụng mạng (client-server, p2p), tiến trình Như chúng ta đã biết qua các bài trước, ứng dụng mạng là một hệ thống phần mềm chạ...

Mạng máy tính-Mô hình quản lý mạng

  Mô hình tính toán/xử lý mạng Mô hình tính toán tập trung (Centralized computing) Toàn bộ các tiến trình xử lý diễn ra tại máy tính trung t...

Mạng máy tính - Các loại mạng máy tính

  LAN LAN (từ Anh ngữ : local area network ), hay còn gọi là "mạng cục bộ", là mạng tư nhân trong một toà nhà, một khu vực (trườn...