Tìm kiếm trang này

Mạng máy tính-Lịch sử mạng máy tính

  Máy tính của thập niên 1940 là các thiết bị cơ-điện tử lớn và rất dễ hỏng. Sự phát minh ra transistor bán dẫn vào năm 1947 tạo ra cơ hội...