Tìm kiếm trang này

Giảm thiểu đầu tư công bằng cách phân nhóm ứng dụng IT

Hầu như trong các đơn vị hành chính công có khối công việc tương tự nhau. Mỗi đơn vị đề xuất một phần mềm giống nhau cho các nhà phát triển ...