Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Vàng có mặt ở đâu trong vũ trụ

Kim loại vàng có ở hành tinh, sao chổi, tiểu hành tinh và các thiên thể khác trong vũ trụ. Vàng được tạo ra trong lõi của các ngôi sao lớn, và sau đó được giải phóng ra ngoài không gian khi những ngôi sao này chết đi. Vàng cũng có thể được tạo ra trong những vụ nổ siêu tân tinh.

Các hành tinh có nhiều vàng nhất trong vũ trụ là Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương. Vàng trên các hành tinh này được cho là tồn tại ở dạng tinh thể nhỏ, được phân tán trong lớp vỏ của các hành tinh.

Sao chổi cũng là một nguồn vàng tiềm năng. Vàng trong các sao chổi được cho là tồn tại dưới dạng nguyên tử, và có thể được thu thập bằng cách sử dụng các tàu vũ trụ.

Tiểu hành tinh cũng có thể chứa vàng. Vàng trong các tiểu hành tinh được cho là tồn tại ở dạng tinh thể lớn hơn, và có thể được thu thập bằng cách sử dụng các robot khai thác.

Dưới đây là một số hành tinh và thiên thể trong vũ trụ có chứa vàng:
  • Sao Kim: 2000-5000 tỷ tấn vàng
  • Sao Mộc: 100-300 tỷ tấn vàng
  • Sao Thổ: 90-270 tỷ tấn vàng
  • Sao Thiên Vương: 40-120 tỷ tấn vàng
  • Sao Hải Vương: 30-90 tỷ tấn vàng
  • Sao chổi Halley: 10.000 tấn vàng
  • Tiểu hành tinh Psyche: 100-1000 tỷ tấn vàng
Con người đã khai thác vàng từ Trái Đất trong hàng nghìn năm. Tuy nhiên, việc khai thác vàng từ các thiên thể trong vũ trụ vẫn còn là một công việc khó khăn và tốn kém. Nếu việc khai thác vàng từ các thiên thể trong vũ trụ trở nên khả thi trong tương lai, nó sẽ cung cấp một nguồn vàng khổng lồ cho nhân loại.