Tìm kiếm trang này

13 câu nói của Thích Nhất Hạnh

1. "Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions." (Hạnh phúc không phải là một thứ đã được làm sẵn. Nó đến từ những hành động của bạn.)

2. "Smile, breathe, and go slowly." (Hãy mỉm cười, hít thở sâu và đi chậm lại.)

3. "The present moment is the only time that is real." (Hiện tại là thời gian duy nhất thực sự tồn tại.)

4. "No mud, no lotus." (Không có bùn, không có hoa sen.)

5. "The most precious gift we can offer others is our presence." (Món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể tặng người khác là sự hiện diện của chúng ta.)

6. "To be beautiful means to be yourself. You don't need to be accepted by others. You need to accept yourself." (Để đẹp có nghĩa là là chính mình. Bạn không cần phải được người khác chấp nhận. Bạn cần chấp nhận chính mình.)

7. "Letting go gives us freedom, and freedom is the only condition for happiness." (Buông bỏ mang lại cho chúng ta sự tự do, và tự do là điều kiện duy nhất để có được hạnh phúc.)

8. "You must love in such a way that the person you love feels free." (Bạn phải yêu một cách sao cho người bạn yêu cảm thấy tự do.)

9. "The most important thing is to remember the most important thing." (Điều quan trọng nhất là nhớ điều quan trọng nhất.)

10. "Walk as if you are kissing the Earth with your feet." (Hãy đi như thể bạn đang hôn lên Trái Đất bằng đôi chân.)

11. "Drink your tea slowly and reverently, as if it is the axis on which the world earth revolves - slowly, evenly, without rushing toward the future." (Hãy uống trà của bạn một cách từ tâm và chậm rãi, như là trục xoay mà Trái Đất quay - từ từ, đều đặn, không vội vã chạy theo tương lai.)

12. "The roots of all goodness lie in the soil of appreciation." (Các nguồn gốc của mọi điều tốt là nằm trong đất trồng của sự đánh giá cao.)

13. "Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy." (Đôi khi niềm vui của bạn là nguồn gốc của nụ cười, nhưng đôi khi nụ cười của bạn có thể là nguồn gốc của niềm vui.)