Vài câu cho kẻ thông minh sâu sắc thời nay.

"Thời nay, kẻ thông minh sâu sắc
sở dĩ gặp nạn, là do hay chê cái sai của người"

"Kẻ giỏi hùng biện, thông hiểu sự việc
gặp họa liên miên, là do hay vạch ra cái xấu của người"

"Là bậc làm con, đừng cho mình là cao
Là bậc bề tôi, đừng cho mình là hơn"

-Lão Tử


Related Posts

Không có nhận xét nào: