Tìm kiếm trang này

Khoá thông minh thành phần quan trọng tạo nên ngôi nhà thông minh
1- Mở bằng chìa
2- Mở bằng mã số
3- Bằng cách chạm trên điện thoại
4- Kết hợp với định vị, camera nhận dạng khuôn mặt để mở khoá.