Toán học đã chứng minh thành công 1 bằng 2.


Hãy tìm ra bước sai trong bài toán sau:

Nếu a = b
Ta có: 
(1) ab = a2 
(2) ab ー b2  =  a b2 
(3) b(ab) = (a+b)(ab) 
(4) b = (a+b) 
(5) b = (b+b)
(6) b = 2b 
(7) 1 = 2

Related Posts

1 comment: