Lương của các công ty công nghệ hàng đầu như Google, Uber và Facebook là bao nhiêu?

Lương là một yếu tố thu hút người tài và thể hiện sự thành công của công ty, sau đây là một báo cáo của Paysa về các khoản thưởng và lương bình quân năm của các hãng hàng đầu:
1. Google

💲Lương thưởng bình quân năm: $32,478 (739 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $27,547 (626 triệu)
💲Lương bình quân năm: $136,000 (3.1 tỷ)


2. Netflix

💲Lương thưởng bình quân năm:$0 (0 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $3,520 (80 triệu)
💲Lương bình quân năm: $206,000 (4.7 tỷ)

3. Spotify

💲Lương thưởng bình quân năm:$0 (0 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $22,492 (511 triệu)
💲Lương bình quân năm: 131,000 (2.97 tỷ)
  
4.Twitter

💲Lương thưởng bình quân năm:$120 (2.7 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $26,144 (594 triệu)
💲Lương bình quân năm: $149,000 (3.4 tỷ)

5. Apple
💲Lương thưởng bình quân năm: $20,298 (461 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $27,201 (618 triệu)
💲Lương bình quân năm: $102,000 (2.3 tỷ)

6. Facebook💲Lương thưởng bình quân năm: $33,225 (755 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $45,708 ( 1.03 tỷ)
💲Lương bình quân năm: $145,000 (3.29 tỷ)

7.Oculus VR

💲Lương thưởng bình quân năm: $395 (9 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $6,926 (157 triệu)
💲Lương bình quân năm: $119,000 (2.7 tỷ)

8. Amazon
💲Lương thưởng bình quân năm: $24,732 (562 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $41,340 (940 triệu)
💲Lương bình quân năm: $118,000 (2.68 tỷ)


9.Square
💲Lương thưởng bình quân năm: $988 (22 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $17,996 (409 triệu)
💲Lương bình quân năm: $134,000 (3 tỷ)

10. Uber

💲Lương thưởng bình quân năm: $31,633 (718 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $1,807 (41 triệu)
💲Lương bình quân năm: $117,000 (2.6 tỷ)

11. Pinterest
💲Lương thưởng bình quân năm: $4,374 (99.4 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $33,376 (758 triệu)
💲Lương bình quân năm: $151,000 (3.43tỷ)
  
12. Tesla
💲Lương thưởng bình quân năm: $4,779 (108 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $19,447 (442triệu)
💲Lương bình quân năm: $105,000 (2.4tỷ)


13. UnitedHealth Group

💲Lương thưởng bình quân năm: $7,280 ( 165triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $118( 2.7 triệu)
💲Lương bình quân năm: $87,000 ( 1.97tỷ)

 14. Snap Inc


💲Lương thưởng bình quân năm: $10,588 (241 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $23,705 (539 triệu)
💲Lương bình quân năm: $127,000 (2.9 tỷ)

15. Hewlett Packard Enterprise

💲Lương thưởng bình quân năm: $10,756 (244 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $8,265 ( 188 triệu)
💲Lương bình quân năm: $131,000 (2.97tỷ)

 16. CSRA

 

💲Lương thưởng bình quân năm: $13,732 (312 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $1,186 (27 triệu)
💲Lương bình quân năm: $100,000 (2.27 tỷ)

17. Capital One

💲Lương thưởng bình quân năm: $15,114 (344 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $8,568 (195 triệu)
💲Lương bình quân năm: $107,000 (2.43 tỷ)

18. Fitbit

 
💲Lương thưởng bình quân năm: $18,096 (411 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $25,459 (579triệu)
💲Lương bình quân năm: $128,000 (2.9 tỷ)
  
19. Pandora

💲Lương thưởng bình quân năm: $22,316 (507 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $18,886 (429 triệu)
💲Lương bình quân năm: $109,000 (2.48 tỷ)

20. Microsoft

💲Lương thưởng bình quân năm: $23,224 (528triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $20,191 (459 triệu)
💲Lương bình quân năm: $179,000 (4.06 tỷ)
 
21. Airbnb
💲Lương thưởng bình quân năm: $23,250 (528triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $23,250 (528 triệu)
💲Lương bình quân năm: $124,000 (2.81 tỷ)

 22. Arista Networks

💲Lương thưởng bình quân năm: $27,497 (625 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $18,652 (424 triệu)
💲Lương bình quân năm: $151,000 (3.43 tỷ)


23.  LinkedIn
 
💲Lương thưởng bình quân năm: $32,216 (732triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $25,418(578 triệu)
💲Lương bình quân năm: $149,000 ( 3.38tỷ)
  
24. Dropbox
 
💲Lương thưởng bình quân năm: $32,707 ( 743 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $32,833 (746 triệu)
💲Lương bình quân năm: $144,000 ( 3.27 tỷ)

25. VMware

 
💲Lương thưởng bình quân năm: $33,145 (753 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $18,851 (428 triệu)
💲Lương bình quân năm: $147,000 ( 3.34 tỷ)

26. Salesforce

 
💲Lương thưởng bình quân năm: $39,959 ( 908 triệu)
💲Lương thưởng 1 lần sau khi tuyển dụng: $28,314 (643 triệu)
💲Lương bình quân năm: $142,000 ( 3.23 tỷ)