Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

|Tết| Một số loại cây trồng trong nhà có chức năng làm sạch không khí.

Cây trồng trong nhà ngoài chức năng làm đẹp không gian sống, vai trò của nó đối với sức khỏe mỗi thành viên trong gia đình cũng vô cùng quan trọng.
 

Trong một nghiên cứu của trung tâm hàng không vũ trụ NASA, Mỹ kết hợp với nhà thầu PLCAA, kết quả cho thấy nhiều  cây có mặt trong tự nhiên có khả năng loại bỏ một số chất độc, làm sạch không khí tạo ra môi trường sống tốt nhất.
 

Sau đây là danh sách một số loại cây trồng.

1. Phoenix roebelenii

൩. Loại bỏ khí độc: Formaldehyde, Xylene, Toluene
൩. Tính độc: không.

൩. Hình ảnh 

2.Areca palm (Dypsis lutescens)൩. Loại bỏ khí độc: Formaldehyde; Xylene,Toluene
൩. Tính độc: không.

൩. Hình ảnh3.Boston fern (Nephrolepis exaltata 'Bostoniensis') (Dương xỉ)
൩. Loại bỏ khí độc: Formaldehyde, Xylene, Toluene
൩. Tính độc: không.

൩. Hình ảnh4.Kimberly queen fern (Nephrolepis obliterata) (Dương xỉ)
൩. Loại bỏ khí độc: Formaldehyde, Xylene, Toluene
൩. Tính độc: không.

൩. Hình ảnh


5. Hedera helix (Dây thường xuân)
൩. Loại bỏ khí độc: Formaldehyde, Xylene, Toluene , Benzene, Trichloroethylene.
൩. Tính độc: có, gây dị ứng với chó, mèo.

൩. Hình ảnh6. Chlorophytum comosum  (Lục thảo trổ)
൩. Loại bỏ khí độc: Formaldehyde, Xylene, Toluene .
൩. Tính độc: không.

൩. Hình ảnh

7. Devil's ivy, Pothos plant (Epipremnum aureum) (Trầu bà)
൩. Loại bỏ khí độc: Formaldehyde, Xylene, Toluene , Benzene.
൩. Tính độc: có, gây dị ứng với chó, mèo.
 

൩. Hình ảnh8.Spathiphyllum
൩. Loại bỏ khí độc: Trichloroethylene, Formaldehyde, Xylene,Toluene , Benzene, Ammonia.
൩. Tính độc: không.
 

൩. Hình ảnh9. Anthurium andraeanum (Hồng môn)
൩. Loại bỏ khí độc: Formaldehyde, Xylene, Toluene , Ammonia.
൩. Tính độc: có, gây dự ứng với chó, mèo.

൩. Hình ảnh

 

10. Aglaonema (Vạn niên thanh hoặc Chi minh ty)൩. Loại bỏ khí độc: Formaldehyde, Benzene.
൩. Tính độc: có, gây dị ứng với chó, mèo.

൩. Hình ảnh11. Chamaedorea
൩. Loại bỏ khí độc: Trichloroethylene, Formaldehyde, Xylene, Toluene , Benzene.
൩. Tính độc: không.

൩. Hình ảnh


12. Sansevieria trifasciata (Cây lưỡi cọp hay hổ)
൩. Loại bỏ khí độc: Trichloroethylene, Formaldehyde, Xylene, Toluene , Benzene.
൩. Tính độc: có, gây dị ứng với chó, mèo.

൩. Hình ảnh13. Dracaena reflexa൩. Loại bỏ khí độc: Trichloroethylene, Formaldehyde, Xylene, Toluene , Benzene.
൩. Tính độc: có, gây dị ứng với chó, mèo.

൩. Hình ảnh


14.Dracaena fragrans
(Thiết mộc lan hay Phát lộc) 
൩. Loại bỏ khí độc:  Trichloroethylene, Formaldehyde, Benzene.
൩. Tính độc: có, gây dị ứng với chó, mèo.


൩. Hình ảnh
 
 


15.Chrysanthemum morifolium(Cúc mâm xôi)
൩. Loại bỏ khí độc:  Trichloroethylene, Formaldehyde, Xylene, Toluene, Benzene.
൩. Tính độc: có, gây dị ứng với chó, mèo.

൩. Hình ảnh
 
 

16.Gerbera jamesonii (Cúc đồng tiền)
൩. Loại bỏ khí độc: Trichloroethylene, Formaldehyde, Benzene.
൩.Tính độc: không.
൩. Hình ảnh
 (Còn 17 cây khác sẽ được tiếp tục cập nhật)