Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

~ Tranh cãi: Mọi người tin rằng internet mang lại điều hại nhiều hơn lợi

# Tranh cãi: 
Mọi người tin rằng internet mang lại điều hại nhiều hơn lợi
The internet brings more harm than good