Hoạt động của Cloud Antivirus

# Phần mềm antivirus được cài vào máy tính của bạn để bảo vệ dữ liệu và chương trình (bảo vệ tài nguyên)
# Một máy tính chuyên cung cấp dịch vụ diệt virus thông qua internet. (Phần mềm được xem như dịch vụ SaaS)
# Một phần mềm (client) được cài đặt vào để biến máy tính nào đó thành tài nguyên của dịch vụ. Khi đó máy tính trở thành tài nguyên được bảo vệ bởi dịch vụ. 
#Cloud Antivirus

(Nguồn http://computer.howstuffworks.com)