|BOINC, SETI| Tham gia vào các dự án nghiên cứu: Tìm kiếm nền văn minh ngoài trái đất như thế nào.

|Wikipedia| ൩. Một số dự án nghiên cứu như biến đổi khí hậu, y tế, vũ trụ, xung điện từ , lưu lượng mạng... cần đến khả năng tính toán lớn h...