Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Tuổi của một số công ty công nghệ nổi tiếng

🇺🇸   Instagram: 12 years 🇺🇸 Airbnb: 14 years 🇺🇸 Twitter: 17 years 🇺🇸 Facebook: 19 years 🇺🇸 Tesla: 19 years 🇺🇸 Google: 24 years ...