Tìm kiếm trang này

Âm lịch

Translate

(IBM Vietnam) IBM đã nộp hồ sơ bằng sáng chế cho hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu Blockchain!

Bạn có biết? IBM đã nộp hồ sơ bằng sáng chế cho hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu Blockchain! Do độ nhạy cảm của dữ liệu, IBM muốn bảo vệ trên ...