[Video] Tự làm nhà thông minh Mozila IoT

VIDEO HƯỚNG DẪN BẠN TỰ LÀM NHÀ THÔNG MINH

Mozilla-IoT#1: Hướng dẫn tự làm nhà thông minh nền tảng Mozilla IoT với Raspberry Pi
https://youtu.be/_XiNBBFcRMw

Mozilla-IoT#2: Thêm bóng đèn LIFX Bulb vào trung tâm Webthings Gateway
https://youtu.be/XlU__jVkDzc

Mozilla-IoT#3: Kết nối bóng đèn LIFX COLOR 1000 vào app LIFX
https://youtu.be/Ri_47u6S09M

Mozilla-IoT#4: Flash công tắc Sonoff Basic và thêm vào Mozilla-IoT
https://youtu.be/tJyg-q5oaZU

Mozilla-IoT#5: Tại sao phải thêm Sonoff Basic vào Mozilla IoT trong khi nó đã có app riêng eWeLink
https://youtu.be/jAhMLoU5_S0

Mozilla-IoT#6:Thêm loa thông minh Google home mini, ra lệnh loa phát theo nội dung nhập vào
https://youtu.be/QNYviBxHb1Q

Mozilla-IoT#7: Hướng dẫn soạn thảo một kịch bản điều khiển
https://youtu.be/PKVI5Ynjp_c